RUP Sint-Jansstraat


dinsdag, 30 januari, 2018
RUP Sint-Jansstraat

 

VOORWAARDEN CD&V FRACTIE RUP ST-JANSSTRAAT

Gisteren keurde de CD&V fractie op de gemeenteraad van 29 januari 2018 de voorlopige vaststelling van het aangepaste voorontwerp voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Sint-Jansstraat onder voorwaarden goed. Daarmee keuren we het verderzetten van deze RUP-procedure goed, maar plaatsen er voorwaarden bij. Over dit RUP bestaan veel, vaak terechte, bezorgdheden. In dit 2e aangepast voorontwerp werden al een aantal stappen in de goede richting gezet: zo is het niet meer mogelijk te bouwen in de strook grenzend aan het OCMW-park. Bijkomende voorwaarden voor onze fractie zijn een infomoment vóór het openbaar onderzoek, en belangrijke verduidelijkingen in de tekst die misverstanden of misbruiken uitsluiten. Een gedetailleerd overzicht van onze voorwaarden vind je hieronder.

SAMENGEVAT

Wij zullen als CD&V fractie voor de voorlopige vaststelling van het aangepaste voorontwerp voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Sint-Jansstraat stemmen mits:

 1. Er een infovergadering komt waar er ook naar de bewoners wordt geluisterd en hen de aanpassingen, de nieuwe bouwvoorschriften,  de wetgeving betreffende lichten en zichten en regels rond onteigeningen worden toegelicht.
 2. Tekeningen aan het RUP worden toegevoegd waarbij maximale gabarit wordt verduidelijkt en de regel van de inpandige terrassen wordt verstrengt of wordt geschrapt.
 3. Extra verduidelijking dat bij behoud van de huidige gebouwen Staels geen extra nieuwbouw wordt toegestaan en dat bij slopen van de bestaande gebouwen er in het verlengde van de trage weg een nieuwe fiets- en wandeldoorsteek voorzien wordt.
 4. Dat er een verordening woonkwaliteit en parkeernormering worden opgestart op de eerstvolgende vergadering van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GeCoRo) en daar eindelijk spoed wordt achter gezet zodat we nog deze legislatuur kunnen afronden.

HOE GAAT HET NU VERDER MET HET RUP?

Het RUP Sint-Jansstraat werd nog niet definitief goedgekeurd. Het gemeentebestuur zegde een infovergadering toe waar iedereen terecht kan met vragen, daarna volgt een nieuw openbaar onderzoek waarbij er opnieuw bezwaren kunnen ingediend worden bij het aangepaste ontwerp.

Als je vragen of opmerkingen hebt helpen wij je graag verder: contacteer ons via cdenvmerchtem@gmail.com, of spreek één van onze mandatarissen aan. Wij willen u zoveel mogelijk betrekken bij de opmaak van dit RUP.

GEDETAILLEERDE VOORWAARDEN

1. VEREISTE TOELICHTING

NOOD AAN TOELICHTING VAN HET AANGEPAST PLAN ALVORENS OPENBAAR ONDERZOEK START!

1.2. Toelichting bouwvoorschriften

 • In het bijzonder verduidelijken wat een, nu niet meer roos, maar rood ingekleurde tuin betekent. Het is nodig dat wordt uitgelegd dat een rode kleur niet meer automatisch volledig te bebouwen betekent zoals vroeger wel het geval was bij een BPA.
 • Dat de bouwhoogte van 15m enkel en alleen van toepassing is op het bestaande gebouw van de site Staels en enkel en alleen als het verbouwd wordt. Ook verduidelijken dat de combinatie van het behouden van het bestaand gebouw én het bouwen van nieuwe gebouwen op de site niet is toegestaan.
 • Enkele voorbeelden geven van de huidige bebouwing in betrokken straten waarbij er wel degelijk meerdere woningen nu reeds bouwdiepte van 17m op het gelijkvloers hebben.

1.2. Toelichting over lichten en zichten

Wij vragen niet om het artikel van het burgerlijk wetboek, dat bij architecten voldoende gekend is, te herhalen in het RUP, maar wel om dit helder uit te leggen op de volgende toelichting aangezien daar vorige vergadering vraag naar was.

1.3. Nood aan verduidelijkingen over onteigeningen

Om echt elke ongerustheid weg te nemen lijkt het wenselijk om toe te lichten dat op basis van dit RUP nooit kan en zal onteigend worden en onteigeningen enkel kunnen op basis van de algemene onteigeningsregelgeving die overal geldig is.

2. INHOUDELIJKE OPMERKINGEN

2.1. WOONLAAG / BOUWLAAG :

 • De definitie van woonlaag (= alle bouwlagen die geheel of gedeeltelijke in gebruik zijn voor wonen voor eenzelfde wooneenheid, één woonlaag kan dus meerdere bouwlagen bevatten.) draagt weinig toe aangezien deze enkel gebruikt wordt bij de regel over het max. voorzien van 1 woonlaag boven de kroonlijst. Men zou ook kunnen opnemen dat er zich max. 1 wooneenheid mag bevinden onder de kroonlijst. Nuttiger zou zijn moest er toch nog een beperking worden opgelegd aan het aantal woonlagen of een min. worden opgelegd aan het aantal bouwlagen door bijvoorbeeld een minimale verdiepingshoogte op te leggen.  Dit laatste is enkel maar positief voor de woonkwaliteit aangezien een hogere verdiepingshoogte zorgt voor extra lichtinval dieper in de woning.
 • Wat ons betreft dienen deze zaken niet opgenomen in dit RUP maar wel in een verordening woonkwaliteit. Wij dienen dan wel een duidelijke intentie horen van het college dat de verordening woonkwaliteit nog zal worden opgestart (en nog beter afgerond) deze legislatuur. Aangezien het vanaf nu elke maand GECORO vergadering is moet dat mogelijk zijn…

2.2. GABARIT :

 • Nood aan tekeningen en aan verduidelijkingen bouwdieptes. Zo vermijden we misverstanden dat men kan denken dat er een gebouw mag komen welke een kroonlijst heeft op 7m maar nadien een nagenoeg verticaal lopend dak heeft waardoor er alsnog een gebouw lijkt te staan met een kroonlijst van 11m. We zijn dan ook voorstander om duidelijk op te nemen dat alle voorgestelde bebouwing binnen het maximale gabarit dient te blijven.
 • Wij zijn geen voorstander om de 15m op de verdiepingen toe te staan wanneer inpandige terrassen voorzien worden bij open bebouwing. Er staat nu immers niet beschreven dat die extra 3m enkel mag dienen voor inpandige terrassen. Men zou deze optie dus kunnen ‘misbruiken’ door deels terras te maken (v.b. 1m breed) en de rest appartement (tot 14m). Er staat namelijk geen min. breedte opgenomen voor het terras dus een terras van 1m breedte en 6m lang mag ook.

2.3. SITE STAELS

 • Graag toevoegen dat bij vervangingsnieuwbouw (dus bij sloop bestaande gebouwen) een nieuwe fietsdoorsteek in het verlengde van de huidige trage weg voorzien moet worden en geïntegreerd moet worden in het project.

2.4. PARKEREN

 • Wij zijn er voorstander van dat er nooit meer dan 1 parkeerplaats kan afgekocht worden, ook niet bij dubbelwoonsten. We moeten de straat en buurt niet nog meer te belasten met bijkomende wagens.
 • Wij blijven voorstander van een uitbreiding van de norm van 1 naar 1,5 wagens per wooneenheid en vragen dan ook een hoger ambitieniveau bij de opmaak van de parkeerverordening.
 • Wij wensen het parkeren te regelen voor het hele grondgebied en dit dus op te nemen in een verordening. Deze verordening zal boven eventuele andere bepalingen in RUP’s gaan.