Merchtem is uniek door al die mensen en verenigingen die iets op poten zetten en dingen in beweging brengen. Of het nu sport, muziek, cultuur of jeugd is, of het nu een afdeling van een nationale vereniging is of het comité van het buurtfeest in je straat: je vindt hier altijd wel je "goesting". Al deze mensen geven een ziel aan Merchtem. CD&Vplus wil er dan ook voor zorgen dat er in Merchtem altijd iets te beleven blijft, dat mensen zich hier thuis kunnen voelen. Daarom stellen we u hier onze visie op inspraak, zorg, verenigingsleven, evenementen en veiligheid voor. Kortom, alles wat leeft en beweegt in Merchtem!

Uw gedacht, onze prioriteit!

CD&Vplus wil de komende zes jaar vooral samen met jullie aan het beleid werken en maakt van inspraak en participatie een speerpunt. Van hondenlosloopweiden tot complexe regelgeving over stedenbouw, we willen naar jullie luisteren en samen met jullie aan Merchtem werken. We willen wél een gemeentebestuur zijn dat zijn verantwoordelijkheid opneemt, ideeën aanrijkt en mensen in beweging brengt. Hier lees je alvast wat wij zoal willen doen om Merchtem een warme, bruisende gemeente te laten blijven waar je echt thuis kan zijn!

De bevolking respecteren is ook hun inbreng willen horen, in dialoog gaan,... CD&Vplus wil van inspraak en betrokkenheid dé rode draad doorheen het beleid maken. Iedereen belooft dat tegenwoordig, maar hier is alvast wat je van ons mag verwachten. Het gemeentebestuur moet beter uitleggen wat het allemaal doet, en waarom, of waarom net niet. Als iedereen goed geïnformeerd wordt, loopt participatie veel makkelijker. We respecteren de adviesraden en sectororganisaties en bevragen regelmatig de mensen die met een beslissing te maken zullen krijgen. We durven daarbij ook onszelf in vraag te stellen. CD&Vplus deed geen grootse verkiezingsenquête met vragen die vooral reclame zijn voor onszelf, maar we sloegen met naburige CD&V-afdelingen en een onderzoeksbureau de handen in elkaar om een enquête af te nemen met vragen waaruit we echt iets kunnen leren, vergelijken met buurgemeenten en het beleid aanpassen. Hier vind je een paar van de belangrijkste conclusies.

Inspraak organiseren zal proberen en aanpassen vragen. We zoeken naar een goede mix van enerzijds beproefde methoden zoals infoavonden, zitdagen en het infoblad, en anderzijds nieuwe methoden zoals digitale burgerplatformen (b.v. CitizenLab) en “Smart City”-toepassingen zoals meldingen via de gemeenteapp. We evalueren wat werkt en passen aan wat beter kan. Zo komen we tot een gedragen beleid en laten de energie en goede ideeën die er in Merchtem zijn niet verloren gaan.

Een warme gemeente!

Een gemeente op maat van mensen is een zorgzame gemeente. Rusthuis en serviceflats zijn sterke punten, maar sociale woningen en starterswoningen zijn werkpunten. CD&Vplus wil ervoor zorgen dat je net dat beetje hulp kan krijgen om wat makkelijker je “plan te trekken”.

 • De zorgcoach is een aanspreekpunt om mensen te helpen om zorg en ondersteuning te organiseren. Welke diensten bestaan er, op welke premies kan je rekenen, welke documenten moeten ingevuld worden, ...
 • Op vraag van CD&Vplus werd er een systeem van parkeerkaarten voor zorgverleners ingevoerd. We willen ons verder inzetten om ervoor te zorgen dat dit echt kan werken.
 • We stelden al voor om een pamperbank te voorzien waar overschotten van luiers kunnen naartoe gebracht worden en voordelig verder verkocht aan wie een beetje hulp kan gebruiken.
 • We openen een ruilwinkel voor babyspullen tussen 0-3 jaar. Elk jong gezin kan dat wel gebruiken, maar een ruilwinkel is ook meer dan dat: het helpt de gemeente ook bij de detectie en het voorkomen van kinderarmoede en kan indien nodig –discreet- helpen bij het in contact brengen met hulpverlening bij kansarmoede.
 • Samen met de ruilwinkel en pamperbank werken we aan een echt Huis van het Kind. Al deze diensten verzamelen op één locatie maakt dat Merchtem ook weer interessant wordt om bijvoorbeeld weer een lokale afdeling van Kind- en Gezin naar hier te halen. Dit zorgt ervoor dat onze jonge gezinnen beter lokaal geholpen worden, én elkaar kunnen leren kennen.
 • We maken komaf met het kamperen aan schoolpoorten. Daarnaast voeren een beleid dat erop gericht is een voldoende capaciteit in onze verschillende scholen en kinderopvang te voorzien. Dat zal wat tijd, samenwerking en ondersteuning vragen, maar het is de enige manier om ervoor te zorgen dat Merchtem klaar is voor de toekomst.

Een Merchtem dat bruist van leven!

Merchtem mag fier zijn op een sterk verenigingsleven, met tal van jeugd-, sport-, muziek-, ouder-, en culturele verenigingen. De lijst is echt eindeloos. Steeds meer mensen starten ook een evenement of zaak met een maatschappelijke relevantie. CD&Vplus is ongelooflijk blij met al dat leven in Merchtem en we willen dan ook een gemeentebestuur dat dit ondersteunt. Organiseren en inspireren doen onze verenigingen zelf het best; de taak van de gemeente is vooral faciliteren en ondersteunen.

 • We blijven gaan voor een volwaardige polyvalente zaal waar optredens, tentoonstellingen en fuiven tot 800 personen kunnen plaatsvinden. Er is al jaren nood een zo’n goed uitgeruste middencapaciteit zaal met goede geluidsdichting.
 • De traditionele rol van de bibliotheken staat overal wat onder druk. CD&Vplus wil van de bib ook een uitleenpunt maken voor (tuin)gereedschap, fietsen en speelgoed, en de bib laten aansluiten op een Huis van het Kind. Hierdoor blijft de bib een echte ontmoetingsplek.
 • We voorzien in elke deelgemeente een goed gelegen hondenlosloopweide, en plaatsen er meteen een paar bankjes bij.
 • We nemen zoveel mogelijk drempels weg voor het organiseren van evenementen door op het e-loket van de gemeente een overzichtelijke lijst te maken van alle nodige formulieren die moeten ingevuld worden voor de gemeente, provincie of Vlaams Gewest. Ook de gemeentelijke uitleendienst maken we beschikbaar op het e-loket en met een duidelijk reglement maken we van standaardaanvragen (kleine hoeveelheden materiaal, een drankvergunning voor een klein evenement,…) een ambtelijke beslissing zodat je niet meer moet wachten op de goedkeuring door het schepencollege.
 • Door in de vakantieperiode een dag speelplein Wiebeltje op verplaatsing te organiseren in een deelgemeente of een speelstraat, kan opnieuw een ruimere groep kinderen aangesproken worden. We vergemakkelijken ook het betaalsysteem zodat ter plaatse kan betaald worden voor de speelpleinwerking.
 • De leiding van de jeugdbewegingen moet voor tijd hebben voor hun echte taak, verplicht zwerfvuil rapen is daar niet bij. Subsidies krijgen ze voor hun inzet voor onze kinderen!
 • We gaan op zoek naar een permanente oplossing voor de huisvesting van jeugdhuis Ifigineia.

Ook onze handelaars zorgen ervoor dat er van dag tot dag leven is in Merchtem. Zonder winkels is het centrum ook maar dood.

 • Onze handelaars zijn de eerste die gebaat zijn bij een mobiliteitsbeleid, of de eersten die getroffen worden door een gebrek daaraan. We werken samen met hen aan een betere bereikbaarheid en aangename dorpscentra.
 • Het gemeentebestuur en de handelaars zijn partners, een aanspreekpunt binnen de gemeente zorgt voor een goed contact en de gemeente biedt ondersteuning bij bijvoorbeeld digitalisering.
 • We zorgen ervoor dat aan het station of zelfs in het stationsgebouw een plek kan komen voor lokale ondernemers en creatievelingen (pop-ups) of zelfs mini-ondernemingen van scholen. Dit zorgt voor dynamiek in de omgeving en verhoogt ook de sociale controle.
 • Voor zover mogelijk voeren we een aankoopbeleid met aanbestedingsvoorwaarden die het voor lokale handelaars makkelijk maken om in te tekenen.
 • We brengen boer en burger meer met elkaar in contact, de boerenmarkt is een goed initiatief, maar dat kan uitgebreid worden door bijvoorbeeld subsidies te geven aan landbouwers die vakantiekampen organiseren op de boerderij.

Veiligheid? Dat moet vooral efficiënt!

Veiligheid is een thema dat de laatste tijd enkel aan belang gewonnen heeft. Nochtans blijkt uit cijfers van de politiezone dat het aantal misdrijven constant blijft of daalt: woninginbraken zijn na een piek in 2013 weer gedaald en autodiefstal en beschadigingen van eigendom gaan in dalende lijn. CD&Vplus wil de ogen niet sluiten voor de veiligheidsproblematiek, maar we willen ook geen onnodig onveiligheidsgevoel installeren. Daarom werken we vooral aan concrete maatregelen voor specifieke probleempunten.

 • Het inzetten van lokfietsen met een GPS-tracker kan helpen om de daders van fietsdiefstallen te vatten en heeft een ontradend effect. In andere gemeenten daalde het aantal fietsdiefstallen hierdoor met 40%. We willen de stationsomgeving ook veiliger maken door het inzetten van camera’s en het verhogen van sociale controle: de OMA-fietsroute, wandelwegen, winkels zorgen voor meer “passage” en een grotere veiligheid.
 • We overwegen een investering in “slimme” camera’s met nummerplaatherkenning (ANPR), maar bekijken eerst waar en wanneer deze een meerwaarde kunnen betekenen. Eventueel kunnen ze tijdelijk – en op verschillende punten – ingezet worden om specifieke problemen (sluipverkeer, fietsdiefstallen, golven van woninginbraken,…) aan te pakken. Zo pakken we echte problemen aan en vermijden we in een situatie terecht te komen waar je constant gefilmd wordt. Bovendien zorgt het flexibel inzetten voor een groter ontradend effect dan het inzetten op vaste punten. Samenwerking met andere gemeenten binnen de politiezone maakt dat de kosten ook haalbaarder worden. Andere probleempunten zoals het station kunnen wellicht aangepakt worden met goedkopere “gewone” beveiligingscamera’s.
 • BuurtInformatieNetwerken (BIN’s) deden de voorbije jaren hun intrede in veel gemeenten en buurten. Informeel was er in Merchtem bijvoorbeeld al een WhatsApp-infogroep voor het Ginder-Ale gebouw. CD&Vplus steunt deze initiatieven, maar er moet wel goed samengewerkt worden met politie, zoals vereist voor een echt BIN.

Tot slot is het veiligheidsgevoel ook een subjectief gegeven. CD&Vplus wil hiermee zoveel mogelijk rekening houden: het verbeteren van de zichtbaarheid door bijvoorbeeld snoeien van struiken, een propere omgeving, het vervangen van kapotte straatverlichting,… zorgen automatisch voor een groter gevoel van veiligheid.

Opgeruimd staat netjes!

Zwerfvuil en sluikafval verstoren niet alleen je zondagse wandeling en verpesten het uitzicht van onze gemeente, het is ook slecht voor het milieu, gevaarlik voor dieren, en studies tonen aan dat zwerfvuil meer zwerfvuil aantrekt en zelfs een invloed heeft op de algemene veiligheid.

 • We blijven de vrijwillige zwerfvuilacties ondersteunen vanuit het gemeentebestuur.
 • We starten een proefproject met ondergrondse containers waar afval naartoe gebracht kan komen. We doen dat wel op een plaats die sociale controle mogelijk maakt om sluikstort tegen te gaan.
 • Samen met (ver)bouwaanvragen door particulieren geven we een “wildcard” om een bepaald aantal kilogram bouwafval naar het recyclagepark te brengen.
 • We maken de groenfractie op het recyclagepark gratis.
 • We zijn blij dat we u niet meer zoals in 2012 moeten beloven dat we de huisvuilophaling wekelijks willen maken, dat is ondertussen gerealiseerd!
 • Soms helpt alleen straffen: CD&Vplus vindt GAS-boetes een goed middel voor het bestrijden van zwerfvuil en we willen ze daarvoor ook inzetten. We verbeteren ook de pakkans.

De gemeente geeft het voorbeeld.

De gemeente moet zich engageren om op termijn de eigen gebouwen energiezuinig te maken. CD&Vplus wil daarvoor een inversteringsplan opmaken. We willen ook het wagenpark van de gemeente te "vergroenen" en opteren voor wagens met een lage CO2-uitstoot of zelfs elektrische wagens.