Als je even rondwandelt, -fietst of -rijdt in Merchtem krijg je al gauw twee gezichten van Merchtem te zien: rustige wegjes met prachtige gezichten op onze dorpen en kouters, maar ook dorpskernen waar het verkeer veel te vaak muurvast zit, gevaarlijke kruispunten, slecht benutte ruimte, een moeilijk toegankelijk station, en pleinen die zeeën van beton zijn en smeken om wat groen.

CD&Vplus wil van het ontwarren van deze mobiliteitsknoop een prioriteit maken voor 2019-2024. Hier leest u wat we willen bereiken en hoe wij aan de slag willen gaan. Maar bovenal willen we dat samen met jou doen, want iedereen, jong en oud, die in Merchtem al eens de baan op moet is ervaringsdeskundige. We komen u de komende maanden vast nog tegen, maar met uw bekommernissen kan u ook steeds terecht bij onze mandatarissen of via cdenvmerchtem@gmail.com.

"Kinderen zijn onze kanaries in de koolmijn, zolang je ze kan zien rondfladderen is de omgeving goed – voor iedereen – zie je geen kinderen meer op onze straten of pleinen, dan moeten we dringend ingrijpen."

Merchtem is de afgelopen 20 jaar sterk veranderd, ook hier voelen we de druk van de toenemende bebouwing en autobezit. Die klok terugdraaien kan niet, maar bij de tijd blijven kan wel.

"We willen van onze dorpskernen weer plaatsen maken waar een kind van 8 zelfstandig en veilig naar school kan fietsen en waar oma zonder schrik naar de winkel kan of de bus kan nemen."

Dat is de proef op de som: als dat kan, dan hebben we een openbare ruimte die voor iedereen goed ingericht is.

De gemeente is chauffeur, maar u bepaalt de route!

Op het einde van de rit moet iemand beslissen en uitvoeren: het gemeentebestuur moet die verantwoordelijkheid op zich nemen en ambitie hebben, maar dat kan nooit zonder luisteren, samenwerken en informeren. CD&Vplus zet resoluut in op participatie: samen problemen benoemen, oplossingen uittekenen, prioriteiten stellen. We gaan daarover graag met u in gesprek via onze kandidaten, website, Facebook of e-mailadres: cdenvmerchtem@gmail.com.

Samen maken we een samenhangend mobiliteitsplan op, want echte oplossingen voor een mobiel Merchtem vragen planning, samenwerking met u, de buurgemeenten, provincie, gewest, vervoersmaatschappijen. Dé snelle oplossing die iedereen gelukkig maakt bestaat helaas niet, en het budget en de leefbaarheid van onze gemeente laten niet toe van alles één grote werf te maken. Hier vindt u nog geen in steen gebeitelde plannen - die kunnen en willen wij niet alleen maken -, maar onze aanpak en instrumenten waarmee we samen aan de slag kunnen om de mobiliteit in Merchtem beter te maken.

Onze prioriteiten & instrumenten

CD&Vplus wil het verkeer in onze gemeente veiliger en vlotter, en onze straten aangenamer. Om de mobiliteit in Merchtem vlot te krijgen zullen we de verkeersstromen in goede banen moeten leiden, onze belangrijkste principes daarbij zijn:

  • meer plaats voor de zwakke weggebruiker
  • meer veiligheid, vooral aan onze scholen
  • doorgaand verkeer rond de dorpskernen leiden
  • vlottere doorstroming aan lastige punten

Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer en de auto hoeven elkaar niet uit te sluiten. Parkeerplaatsen en gezellige terassjes ook niet. Maar er moet wel over nagedacht en aan gewerkt worden. Om dat te realiseren maken we gebruik van deze instrumenten:

  1. een trage wegen-netwerk
  2. voorrangen aanpassen
  3. éénrichtingsstraten
  4. straten "knippen”
  5. inrichting en infrastructuur

Dit zijn de instrumenten die CD&Vplus wil gebruiken. Waar we problemen kunnen oplossen met snelle, goedkope, kleine ingrepen kiezen we daarvoor. Zo kunnen we waar nodig ook echt investeren, zoals in de betere ontsluiting en veiligheid aan het station en de bushaltes.

Veilig en vlot sluiten elkaar niet uit, maar maar het komt niet vanzelf

Wij koesteren onze trage wegen

Ze herinneren ons aan tijden dat te voet voor veel mensen de enige mogelijkheid was, en ook vandaag zijn ze een groot deel van de sleutel tot een mobiel Merchtem: onze voet- en buurtwegen. Deze trage wegen, wegeltjes en paden zijn vaak goed afgescheiden van de verkeersdrukte en daardoor veiliger. Bovendien bieden ze je enkele van de mooiste dorpsgezichten van Merchtem!

CD&Vplus maakt een prioriteit van het onderhouden en gebruiksvriendelijk maken van onze trage wegen, we linken ze zoveel mogelijk met elkaar tot een echt netwerk en waar nodig voorzien we veilige oversteken. Zo wordt met de fiets of te voet naar het dorp veiliger, sneller en mooier!

Minder traag misschien, maar voor ons net zo belangrijk: de OMA-fietssnelweg (Opwijk-Merchtem-Asse)! We hebben de voorbije jaren meermaals aan het gemeentebestuur gevraagd hier werk van te maken. Voor ons moet deze fietssnelweg er zo snel mogelijk komen, Merchtem mag niet achterblijven als ontbrekende schakel.

Voorrang voor de toekomst

Een eenvoudige en goedkope, maar effectieve maatregel om de verkeersstroom te leiden is het slim inzetten van voorrangen aan kruispunten. We richten voorrangen zo in dat het verkeer vlotter loopt en het makkelijker wordt rond de dorpskernen te rijden dan erdoor. Dit heeft het effect dat moeilijke punten ontlast worden en het doorgaand verkeer rondgeleid wordt.

Richting geven

Het verkeer zoekt zijn weg, we kunnen het niet tegenhouden, maar we kunnen het wel leiden, bijvoorbeeld met eenrichtingstraten. Als die goed op elkaar inspelen om het verkeer te verdelen zorgt dit ervoor dat er minder kruisend verkeer is aan kruispunten en iedereen sneller op zijn bestemming is, al zul je misschien iets verder moeten rijden. Bovendien kunnen eenrichtingstraten beter ingericht worden voor voetgangers en fietsers, en is er zelfs meer plaats om te parkeren.

De knip is een oplossing, geen plagerij

CD&Vplus wil meer respect voor voetgangers, fietsers, spelende kinderen,... We moeten een aantal stukken openbare weg durven afsluiten voor autoverkeer zoals ’s ochtends al gebeurt aan enkele scholen en voor de wekelijkse markt. Enkele straten en pleinen zouden we kunnen “knippen”. We behouden de toegang voor leveringen, hulpdiensten en bus, maar verder worden voetgangers en fietsers er baas. De vrijgekomen ruimte leggen we aan als groene pleinen. Zo wordt de openbare ruimte meer dan straat en parkeerplaats, en krijgt ze de functie terug die ze eens had: mensen samenbrengen. Aan de rand van de geknipte straten en pleinen richten we parkeerplaatsen in. Parkeren zal dus wel nog mogelijk zijn, maar gewoon niet meer overal.

Slim ingericht

Bij de inrichting van onze straten legt CD&Vplus de prioriteit bij veiligheid en levenskwaliteit. Binnen het centrum geven we zwakke weggebruikers voorrang en erbuiten scheiden we ze van het autoverkeer. We zorgen voor betere oversteekplaatsen en zichtbaarheid, borduren moeten aangepast aan rolstoelgebruikers en op drukke punten komen voorzieningen voor slechtzienden (geribbelde tegels of toppen). Bloembakken kunnen bijdragen aan zowel de veiligheid als de uitstraling van een straat, en kunnen zwaar vrachtverkeer weren daar waar het niet moet zijn. Wanneer straten vernieuwd worden kiezen we voor fluisterasfalt.

Mobiliteit staat ook niet los van woonbeleid: we voorzien minstens 1,5 parkeerplaatsen per wooneenheid zodat de publieke ruimte ontlast wordt.

Een parkeerbeleid op maat van Merchtem

Het parkeerbeleid moet doordachter in Merchtem. We willen een inventaris maken van de parkeercapaciteit en evolueren naar meer gegroepeerd parkeren. Moeten rondrijden langs groepjes van 2 of 3 parkeerplaatsen zorgt voor meer zoekverkeer. Gegroepeerd parkeren maakt het ook mogelijk om moderne technologie in te zetten die je de weg kan wijzen naar de dichtstbijzijnde vrije parkeerplaats.

CD&Vplus was in de gemeenteraad al vragende partij voor het invoeren van parkeren in zones. Bewonerskaarten worden uitgereikt voor een bepaalde zone, en overlap in de zones zorgt dat je toch altijd nog een ruime straal rond je huis hebt om je wagen kwijt te kunnen.

Parkeren op publieke parkeerplaatsen in Merchtem moet voor ons de komende 6 jaar gratis blijven. We willen wel meer en gericht inzetten op kortparkeren in het centrum. Grootschalige oplossingen voor parkeren zoals ondergronds parkeren of parkeertorens zijn zeer duur en kunnen alleen gerealiseerd worden samen met een privé-investeerder (een parkeerbedrijf). Zo'n bedrijven stellen als voorwaarde dat er ook betalend parkeren wordt ingevoerd in de openbare ruimte. Bovendien trekken meer parkeerplaatsen ook meer auto's aan. CD&Vplus wil eerst bekijken wat kan gebeuren om mensen op een andere manier naar het centrum laten komen. Liefst te voet of met de fiets want dat is milieuvriendelijk en neemt niet veel plaats in.