CD&Vplus wil werk maken van leefbare kernen in een landelijke omgeving. Dat willen we doen door de open ruimte te beschermen en de verdichting anders aan te pakken.

Goede ruimtelijke ordening zet de mens centraal

En daarom willen wij de dorpskernen van Merchtem vergroenen, leefbaar en verkeersveilig maken en de open ruimte beschermen om het landelijke karakter van onze gemeente te behouden. Omdat mensen daarvan gelukkiger worden. Voor een gemeente die uitnodigt tot wandelen, een terrasje doen, en een babbeltje slaan met de buren is een ruimtelijke ordening nodig die de Merchtemnaar centraal zet. Dat willen we doen door nieuwe wijken anders in te tekenen, appartementen enkel in bepaalde straten en onder strengere voorwaarden toe te laten, in te zetten op trage wegen en door het herinrichten van onze publieke ruimtes.

Voor een bruisend en leefbaar Merchtem

Zeggen dat Merchtem "groeit” is een open deur intrappen. Dat is niet onlogisch, want we wonen op een zeer interessante plaats. Er is een rechtstreekse treinverbinding naar Brussel en met de wagen is het niet ver naar bijvoorbeeld Antwerpen, Mechelen of Aalst. Dat er woondruk is en bijgebouwd wordt is haast onvermijdelijk. Maar de manier waarop, dat kan de gemeente sturen. Een gemeente kan de lasten die bouwprojecten met zich meebrengen zoals extra verkeer, parkeer- problemen,... laten meedragen door de bouwpromotoren. Nu worden die teveel afgewenteld op de gemeenschap. Een leefbaar Merchtem moet ook terug meer investeren in de publieke ruimte. Er is een tekort aan speeltuintjes, aantrekkelijke pleinen, toegankelijke speelbossen, honden- losloopzones,... We willen ook mensen meer inspireren om creatief om te gaan met hun eigen ruimte: inspiratiemomenten, adviesmomenten van een tuinarchitect of plantdagen hebben in andere gemeenten al geleid tot een vergroening van openbaar én privéterrein.

CD&Vplus wil dat Merchtem kan blijven bruisen van leven, daarom werken we aan dorpskernen die aangenaam, gezellig en leefbaar zijn. Een goede ruimtelijke ordening is daarvoor de beste garantie.

Appartementen, een last of een kans?

“Merchtem is niet meer hetzelfde met al die appartementen”, het is een vaak gehoorde klacht. Grote bouwwerken in Merchtem zorgen - vaak terecht - voor heel wat ergernis. Die wrevel wordt voor een groot stuk veroorzaakt doordat de lasten worden afgewenteld op de Merchtemnaar: extra verkeersdrukte, parkeerellende, onveilige verkeerssituaties,... Daarnaast wordt in sommige projecten bespaard op voorzieningen die nodig zijn om de leefbaarheid voor nieuwe bewoners, en omwonenden, te verhogen. Denk daarbij aan fietsenstallingen, ruimte waar het vuilnis bewaard kan worden, voldoende brede inrijpoort, voldoende lichtinval,... Als er appartementen gebouwd worden moet de woonkwaliteit voorop staan, niet de winst. Appartementen gewoon verbieden is geen oplossing. Alles zijn beloop laten of vasthouden aan "hoe het vroeger was" evenmin. Een echt en modern beleid is de enige weg vooruit: de gemeente kan en moet bepalen waar appartementen kunnen komen en onder welke voorwaarden. Voor CD&Vplus zijn twee zaken prioritair. Ten eerste moeten er duidelijke zones aangeduid worden waar er geen appartementen meer kunnen gebouwd worden. Die delen worden gevrijwaard voor gezinswoningen. Waar er appartementen gebouwd worden geven we de voorkeur aan kleinschaligere projecten. Ten tweede moeten er meer voorwaarden gekoppeld worden aan het bouwen ervan. CD&Vplus gaat voor:

  • 1,5 parkeerplaats per appartement, die niet afgekocht kan worden
  • Voldoende grote en makkelijk bereikbare fietsenstalling
  • Voldoende directe lichtinval: minimaal 15% van de vloeroppervlakte
  • Voldoende brede poort voor vlotter en veiliger binnen- en buitenrijden

Groen-blauwnetwerk

Het netwerk van trage wegen in Merchtem kan dienen als fundering voor het vergroenen van onze kernen.

Met 20% bebouwde oppervlakte, waarvan 14,5% woonhuizen en hoeven, is Merchtem nog landelijk en groen. Alleen, dat verandert snel en onze dorpskernen stralen het landelijke niet uit. CD&Vplus wil de overblijvende open ruimte vrijwaren en het groen van ‘den buiten’ binnenhalen in het centrum. Dat lijkt moeilijk, maar dat hoeft het niet te zijn. Het netwerk van trage wegen in Merchtem kan dienen als de ‘fundering’ voor het vergroenen van onze kernen. Ze volgen vaak beken doorheen landbouw- of natuurgebieden en vormen zo dus een netwerk van blauwe en groene linten.

Deze slimme doorsteken verliezen vaak hun groene karakter op het moment dat ze aansluiten op het centrum. Nochtans kunnen we deze doorsteken makkelijk vergroenen. Van Terlinden-Breestraeten naar het station van Merchtem, de OMA-Route, Brussegem-Merchtem en Brussegem-Wemmel zijn verbindingen die volgens ons prioritair zijn om aan te pakken. De “missing links” tussen die verbindingen binnen de dorpskernen werken we weg zodat ze op elkaar en op vergroende pleinen aansluiten. Op die manier verbinden we scholen, de bib, speelpleinen, pleinen,... met elkaar via groene, veilige en aangename wegen, voorbehouden aan voetgangers en fietsers. Ook met water willen we weer aan de slag. De Molenbeek kan meer zijn dan een weggemoffelde beek die we ons vooral bij overstromingen herinneren. Vroeger was de Molenbeek een echte attractie voor jong en oud, ook in de toekomst kan ze weer wat rust en een natuurlijke toets geven aan het centrum.

Alles begint met een plan

Het beleid en de ruimtelijke planning moeten de mensen weer centraal zetten in onze wijken en straten.

We steunen het principe van inbreiding: de terreinen binnen de bebouwde kom invullen. Bijbouwen kan echter niet zonder ook in de openbare ruimte te investeren: meer groene ruimte, speelplekken, een bankje of een petanquebaan! Wie eens goed rondkijkt in Merchtem merkt dat er ook in de dorpscentra nog vele hoekjes zijn die met wat opfrissing de beleving veel aangenamer kunnen maken: een boom, een bankje, een fietsenstalling,... We bakenen ook af waar nog appartementen kunnen komen en waar niet zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurde in Vorselaar. Daarbij houden we rekening met de nabijheid van mobiliteit (bus, station), winkels. Andere plaatsen behouden we voor aan ééngezinswoningen.

Een gezonde gemeente heeft ook grotere stukken open ruimte binnen de kern nodig voor b.v. overstro- mingspreventie of zomer- evenementen. Ook een aantal van de reeds bestaande ontmoetingsruimten en speelpleinen zijn aan opfrissing toe. In de nieuwe wijk in Peizegem willen we zo op niet verkochte kavels een groene speelplek creëren in het centrum van het dorp. We willen gebruik maken van nieuwe regel- geving die dat mogelijk maakt, en zoeken extra subsidies.

Waar er toch nieuwe wijken komen of straten uitgebreid worden kunnen we b.v. kiezen voor groepjes rij- huizen in plaats van villa's. Dat is efficiënter voor de aanleg van nutsvoor- zieningen, verwarmen,... en laat meer echt open ruimte vrij. We willen daarom meer groen en open ruimte voorzien in nieuwe verkavelingen dan het strikte wettelijke minimum, want dat laat te weinig ademruimte. Nieuwe of vernieuwde wijken moeten ook beter worden aangesloten op bestaande voetwegen, fietspaden en het openbaar vervoer. Om verkeer te beperken parkeren we auto's het liefst gegroepeerd. Zoals in Peizegem willen we jonge Brussegemnaren graag de kans geven te bouwen op de grond waar de serviceflats voorzien waren.